เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group สำนักปลัด
นางธัญลักษณ์ วิวรรธน์ธนกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-8792299
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกร
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป