messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group สำนักปลัด
นางธัญลักษณ์ วิวรรธน์ธนกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-8792299
น.ส.วาสนา หวลถนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ภาษิตา วังรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนิติพัฒน์ ลภาพรรณวิสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายศุภโชค ทวีผล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางทัศนีย์ หนองกลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายกิจจา พูลแสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรังสรรค์ มุสิกวงศ์
คนงาน
นายธวัช ฉลองธรรม
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
ยาม
น.ส.รัชดาภรณ์ ตรากูล
พนักงานจ้างเหมา
นายชีวานนท์ พัฒนวงศ์สากิจ
พนักงานจ้างเหมา (ยาม)
น.ส.ธัญลักษณ์ แสนใจยะเลิศ
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.อารยา พุกประจบ
พนักงานจ้างเหมา