เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
group สำนักปลัด
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331