messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาล
นางธัญลักษณ์ วิวรรธน์ธนกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-8792299
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-9656587
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-3620800
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา