ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง