ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง