ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง