ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-63-0109 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง