ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๐๐ โด๊ส พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง