ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อไฟล์ : qo53ZYIMon115348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้