ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง