ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง