ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย ต.ค.64-ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง