ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง