ชื่อเรื่อง : จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรอกแก้ว ตร.ถ.๖๐๐๐๗ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง