ชื่อเรื่อง : ซื้อโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นฐาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง