ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง