ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง