ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง