ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-63-0106 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง