ชื่อเรื่อง : ซื้อของสมนาคุณ สำหรับโครงการพาหนูรู้จักตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง