เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
group คณะผู้บริหาร
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นางสุนัน ไวยกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 082-4199496
นางสุนัน ไวยกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 082-4199496
นายสัมภาษณ์ รัตนนารถ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-8622390
นายสัมภาษณ์ รัตนนารถ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-8622390
นางสาวศกุลตา อินทผลึก
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8263277
นางสาวศกุลตา อินทผลึก
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8263277
นายชวลิต ไชยเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8375853
นายชวลิต ไชยเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8375853
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายสกนธ์ รัตนเศียร
ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 081-8614940
นายสกนธ์ รัตนเศียร
ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 081-8614940
นายกำธร รัตนธรรม
เลขาสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 096-9926952
นายกำธร รัตนธรรม
เลขาสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 096-9926952
นายนุชล ติ่งเกษม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 089-5452665
นายนุชล ติ่งเกษม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 089-5452665
นายบรรเทิง มุสิกรัตน์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 065-82369
นายบรรเทิง มุสิกรัตน์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 065-82369
นายอโนชา ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 081-0003126
นายอโนชา ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 081-0003126
นายดิเรก บุญชู
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 086-8351599
นายดิเรก บุญชู
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 086-8351599
นายประยุทธ ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-0916542
นายประยุทธ ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-0916542
นายวิษรุศ พลโสภา
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-5455927
นายวิษรุศ พลโสภา
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-5455927
นายเกรียงศักดิ์ เรืองขณะ
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-0943210
นายเกรียงศักดิ์ เรืองขณะ
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-0943210
นายสมศักดิ์ อนันต์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-5450870
นายสมศักดิ์ อนันต์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-5450870
นางวดีภัทร ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-2562559
นางวดีภัทร ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-2562559
นาวาโท ประทาน สำราญกิจ ร.น.
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-5136273
นาวาโท ประทาน สำราญกิจ ร.น.
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-5136273
นายอนนต์ ไวยกูล
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-0003601
นายอนนต์ ไวยกูล
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-0003601
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายกำธร รัตนธรรม
ปลัดเทศบาล
โทร : 039-510931
นายกำธร รัตนธรรม
ปลัดเทศบาล
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 039-510931
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 039-510931
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-510931
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-510931
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัด
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิชุตา วารีเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวิชุตา วารีเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุพารัตน์ หาญเหี้ยม
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวยุพารัตน์ หาญเหี้ยม
พนักงานจ้างเหมา
group กองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชัยทัศน์ อำพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยทัศน์ อำพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุขุม มุสิกรัตน์
ผู้ช่วยช่างไฟ
นายสุขุม มุสิกรัตน์
ผู้ช่วยช่างไฟ
group กองการศึกษา
นายกำธร รัตนธรรม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกำธร รัตนธรรม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๒
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๒
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
แม่บ้าน
-ว่าง-
แม่บ้าน
น.ส.อรวรรณ บุญชู
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.อรวรรณ บุญชู
พนักงานจ้างเหมา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสมใจ ชำปฏิ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสมใจ ชำปฏิ
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.เจริญรัตน์ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เจริญรัตน์ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ รัตนวาร
พนักงานขับรถขยะ
นายสุวัฒน์ รัตนวาร
พนักงานขับรถขยะ
นายธวัฒชัย สับปะ
พนักงานจ้างเหมา
นายธวัฒชัย สับปะ
พนักงานจ้างเหมา
นายวันชัย หนูปก
พนักงานจ้างเหมา
นายวันชัย หนูปก
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331