เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 64
เดือนนี้ 5,066
เดือนที่แล้ว 7,242
ทั้งหมด 37,587

group คณะผู้บริหาร
-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี
-ว่าง-
เลขานายกเทศมนตรี
-ว่าง-
เลขานายกเทศมนตรี
-ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
group สมาชิกสภาเทศบาล
-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
-ว่าง-
เลขาสภาเทศบาลตำบลชำราก
-ว่าง-
เลขาสภาเทศบาลตำบลชำราก
-ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
-ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 1
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
-ว่าง-
สมาชิกสภา เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายกำธร รัตนธรรม
ปลัดเทศบาล
โทร : 039-510931
นายกำธร รัตนธรรม
ปลัดเทศบาล
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 039-510931
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 039-510931
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-510931
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-510931
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
group สำนักปลัด
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ชนารัตน์ คุณาวนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชนารัตน์ คุณาวนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ทั่งทอง
คนงานทั่วไป
นางวิไลวรรณ ทั่งทอง
คนงานทั่วไป
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
group กองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิชุตา วารีเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวิชุตา วารีเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววัชรี บุญล้อม
พนักงานทั่วไป
นางสาววัชรี บุญล้อม
พนักงานทั่วไป
group กองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชัยทัศน์ อำพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยทัศน์ อำพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุขุม มุสิกรัตน์
ผู้ช่วยช่างไฟ
นายสุขุม มุสิกรัตน์
ผู้ช่วยช่างไฟ
group กองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้ากองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้ากองการศึกษา
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๑
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๑
นางสาวรัศมีกุล ช่วยโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัศมีกุล ช่วยโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา มุสิกวงค์
แม่บ้าน
นางสาววาสนา มุสิกวงค์
แม่บ้าน
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พาณิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พาณิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสมใจ ชำปฏิ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสมใจ ชำปฏิ
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.เจริญรัตน์ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เจริญรัตน์ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ รัตนวาร
พนักงานขับรถขยะ
นายสุวัฒน์ รัตนวาร
พนักงานขับรถขยะ
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก