เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group คณะผู้บริหาร
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นางสุนัน ไวยกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 082-4199496
นายสัมภาษณ์ รัตนนารถ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-8622390
นางสาวศกุลตา อินทผลึก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 086-8263277
นายชวลิต ไชยเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8375853
นางสาวทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 095-9656587
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายนุชล ติ่งเกษม
ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 089-5452665
นายสมศักดิ์ อนันต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 089-5450870
นาวาโท ประทาน สำราญกิจ ร.น.
เลขาสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 081-5136273
นายนุชล ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-5452665
นายบรรเทิง มุสิกรัตน์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 065-8236955
นายอโนชา ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 081-0003126
นายดิเรก บุญชู
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 086-8351599
นายประยุทธ ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-0916542
นายวิษรุศ พลโสภา
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-5455927
นายเกรียงศักดิ์ เรืองขณะ
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-0943210
นายสมศักดิ์ อนันต์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-5450870
นางวดีภัทร ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-2562559
นาวาโท ประทาน สำราญกิจ ร.น.
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-5136273
นายอนนต์ ไวยกูล
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-0003601
นายฐานพงศ์ หนูจักร
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 082-2005886
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาล
นางธัญลักษณ์ วิวรรธน์ธนกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-8792299
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-9656587
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-3620800
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัด
นางธัญลักษณ์ วิวรรธน์ธนกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-8792299
น.ส.วาสนา หวลถนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ภาษิตา วังรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนิติพัฒน์ ลภาพรรณวิสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางทัศนีย์ หนองกลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายกิจจา พูลแสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรังสรรค์ มุสิกวงศ์
คนงาน
นายธวัช ฉลองธรรม
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
ยาม
น.ส.รัชดาภรณ์ ตรากูล
พนักงานจ้างเหมา
นายชีวานนท์ พัฒนวงศ์สากิจ
พนักงานจ้างเหมา (ยาม)
น.ส.ธัญลักษณ์ แสนใจยะเลิศ
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.อารยา พุกประจบ
พนักงานจ้างเหมา
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรุจน์ รุจิพรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.สงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ยุพารัตน์ หาญเหี้ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.ญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.มุทิตา รัตนเศียร
พนักงานจ้างเหมา
group กองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายนิคม วิรุฬปักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรคเตอร์)
ว่าง
คนงาน
นางรุจิเรศ ทั่งทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายศักดิ์สิทธิ์ ถือบุญ
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.สุดา สุขดำ
พนักงานจ้างเหมา
group กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
น.ส.รัชภรณ์ สายสะโน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
แม่บ้าน
น.ส.เนาวรัตน์ บรรลือฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
น.ส.ลลิดา คงแคล้ว
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.นิภาธร วงษ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสมใจ ชำปฏิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.เจริญรัตน์ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ รัตนวาร
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
นายสุวัฒน์ ภิรมย์รื่น
พนักงานจ้างเหมา
นายวันชัย หนูปก
พนักงานจ้างเหมา
group หน่วยตรวจสอบภายใน
น.ส.ทิวาวรรณ สัมมา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ