messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายนิคม วิรุฬปักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรคเตอร์)
ว่าง
คนงาน
นางรุจิเรศ ทั่งทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายศักดิ์สิทธิ์ ถือบุญ
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.สุดา สุขดำ
พนักงานจ้างเหมา