เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
group คณะผู้บริหาร
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นางสุนัน ไวยกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 082-4199496
นางสุนัน ไวยกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 082-4199496
นายสัมภาษณ์ รัตนนารถ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-8622390
นายสัมภาษณ์ รัตนนารถ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-8622390
นางสาวศกุลตา อินทผลึก
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8263277
นางสาวศกุลตา อินทผลึก
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8263277
นายชวลิต ไชยเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8375853
นายชวลิต ไชยเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 086-8375853
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331