messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสมใจ ชำปฏิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.เจริญรัตน์ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ รัตนวาร
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
นายนพเดช ดิ้นสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมา
นายวันชัย หนูปก
พนักงานจ้างเหมา