messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.วารุณี ไทรใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
น.ส.รัชภรณ์ สายสะโน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
แม่บ้าน
น.ส.เนาวรัตน์ บรรลือฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
น.ส.ลลิดา คงแคล้ว
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.นิภาธร วงษ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา