messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
"UPCYCLING" กระบวนการที่ทำให้ขยะมูลฝอยมีมูลค่ามากขึ้นโดยการนำไปแปรรูปหรือการดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ร่วมบริจาค อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
คำแนะนำการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิกมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมยี่ห้อทาคาตะ (Takata) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ตำบลชำราก ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(ฉบับที่ 5/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 760/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
การป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 214/2564 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
คำแนะนำกรมอนามัย สำหรับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
คำแนะนำกรมอนามัย เรื่องการแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าปลีก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 24/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 มค 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 511
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
แนวทางปฏิบัติในการแยกสังเกตอาการที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4