messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งสำนักปลัดเทศบาล(ลว.3 พ.ค.67) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
คำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ลว.30 เม.ย.67) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการของเทศบาลตำบลชำราก ลว. 2 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
คำสั่งกำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.2 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลว.4 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2203
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งของสำนักปลัดเทศบาล ลว. 20 มิ.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
คำสั่งเทศบาลตำบลชำราก ที่ 55/2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ลว.3 ต.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลชำราก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
คำสั่งเทศบาลตำบลชำราก ที่ 24/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
มอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลชำรากให้รองนายกเทศมนตรีตำบลชำรากปฏิบัติราชการแทน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดเทศบาลตำบลชำราก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1