messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดตราด
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งยาม และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย(ภัยแล้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์ ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ในจังหวัดตราด ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด เรื่อง ให้ผู้มีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีไปติดต่อขอรับเงินคืน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานครู ณ วันที่ 1 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาล(มาตรา10) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คำสั่งกำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.2 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 347 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18